MEDIA CASTING NL

JIJ BENT HET TALENT

ALGEMENE VOORWAARDEN – TALENT

Algemene Voorwaarden voor talenten van Media Casting NL, hieronder te noemen als: Media Casting NL

(Versie: talent)

1.1 talent: ieder persoon die door tussenkomst van Media Casting NL wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;

1.2 opdrachtgever: ieder (rechts)persoon waarmee Media Casting NL in een overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en)

1.3 boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per telefoon, email, post, sms, whatsapp, persoonlijk;

1.4 uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

1.5 agency- of casting fee: een percentage dat in de verdiensten van talent zit.

1.6 dagfee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten.

1.7 Buy-out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.)

1.8 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens; waaronder privé details, maten en cv van het talent in het bestand van Media Casting NL.

2. Castingdossier

2.1 talent verklaart dat Media Casting NL gerechtigd is, voor zowel opdrachtgever en talent boekingsovereenkomsten te sluiten, dit na het talent hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; Media Casting NL is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

2.2 Inschrijving van een talent bij Media Casting NL geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het talent (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privé gegevens te updaten. Dit alles moet via de mail via het mailadres foto@mediacastingnl.eu geschieden,

2.3 Het ingeschreven talent dient Media Casting NL tijdig, op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke veranderingen, adreswijzigingen, langdurig verblijf in het buitenland en langdurige ziektes etc..

2.4 Het door het talent verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van Media Casting NL en zal enkel worden gebruikt voor boekingsdoeleinden en eigen PR activiteiten;

2.5 De beslissing om een talent al dan niet in het bestand van Media Casting NL in te schrijven, dan wel een talent uit te schrijven, berust geheel bij Media Casting NL en hoeft niet door haar te worden gemotiveerd.

2.6 Indien een ingeschreven talent niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Media Casting NL schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt het talent geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij Media Casting NL. Ook heeft Media Casting NL het recht om het talent (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast welke veroorzaakt is door het talent.

3. Bepalingen

3.1 Tenzij anders door Media Casting NL en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het talent tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever worden opgevolgd:

3.2 Het is het talent niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichtte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij Media Casting NL of de opdrachtgever in samenspraak anders besluit;

3.3 Indien het talent de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft Media Casting NL het recht de overeenkomst te ontbinden en het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.

3.4 In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het talent ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. Media Casting NL is in deze niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.

3.5 Het talent verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de, ter plaatse van het optreden, geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen;

3.6 Het talent verplicht zich bij boeking tot: – het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden nodig zijn, oa verblijfsvergunning, BSN-nummer, VAR-verklaring, geldig paspoort of ID-card; – het overleggen van een afdoende medische verklaring aan Media Casting NL in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden; – het zorg dragen voor een afdoende WA-verzekering;

3.7 Het talent vrijwaart Media Casting NL voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn/haar werkzaamheden. Het talent garandeert Media Casting NL dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden het talent geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het talent verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor het talent zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens Media Casting NL zijn aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke Media Casting NL reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers heeft verworven, alsmede alle rechten van derden op werk, nu of in de toekomst uitgevoerd;

3.8 Het is het talent niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of Media Casting NL;

3.9 Het is de opdrachtgever en/of het talent en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Media Casting NL, na eenmaal met elkaar door Media Casting NL in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is het talent vijftig procent van het honorarium aan Media Casting NL verschuldigd. Voor opdrachten ‘voortvloeiend’ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande.

3.10 Buiten de periodes dat een talent voor de uitvoering van werkzaamheden door Media Casting NL is geboekt, heeft Media Casting NL jegens het talent geen enkele verplichting van welke aard dan ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.

4. Boekingen

4.1 Media Casting NL heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Media Casting NL tot enige schadevergoeding gehouden is, indien: – voortvloeiende uit het aanvaarden van de boeking, het talent zijn/haar verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Media Casting NL; – indien uw medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Media Casting NL; – u in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien u middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden; – er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen;

4.2 Indien de werkzaamheden – op de overeengekomen tijd – niet kunnen doorgaan of vervallen en Media Casting NL en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van het talent geen gebruik maakt, is Media Casting NL geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed;

4.3 Het is het talent niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien u door enige oorzaak bent verhinderd mee te werken, dient u Media Casting NL onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het talent bij de werkzaamheden heeft Media Casting NL het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Media Casting NL tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het talent voorts een boete aan Media Casting NL van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.

4.4 De prijs voor elke repeat, herhaling, meervoudige uitzending wordt in overleg met Media Casting NL bepaald en loopt via Media Casting NL. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen ‘de klant’ mag het talent nooit rechtstreeks benaderen.

4.5 Het is opdrachtgever en het talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Media Casting NL, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan Media Casting NL, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Media Casting NL waren gesloten.

5. Betalingen

5.1 Het honorarium (vergoeding) wordt door Media Casting NL en de opdrachtgever vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring.

5.2 Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband;

5.3 Indien Media Casting NL, op basis van de door het talent gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Media Casting NL alle daaruit voortvloeiende kosten, oa naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende talent kunnen verhalen;

5.4 Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door Media Casting NL van het talent voor akkoord ondertekend retour is ontvangen, heeft Media Casting NL het recht haar aanbod c.q. deze overeenkomst vervallen te verklaren. Het talent heeft dit recht niet.

5.5 Media Casting NL keert zelf geen vergoedingen uit. Alle betalingen dienen door de opdrachtgever aan het talent te worden betaalt. Media Casting NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig uitbetalen van de opdrachtgever.

6. Rechten

6.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat het talent zijn/haar rechten tegen de overeengekomen vergoedingen geheel en onvoorwaardelijk aan Media Casting NL overdraagt. Het talent verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of Media Casting NL het recht zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of Media Casting NL te exploiteren (zie Auteurswet);

 6.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;

6.3 Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins;

6.4 Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out;

6.5 Het talent gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bjj Media Casting NL en haar opdrachtgever;

6.6 Na acceptatie van de buy out heeft Media Casting NL dan wel opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. Media Casting NL kan uit dien hoofde jegens het talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van Media Casting NL. Media Casting NL zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het talent;

7.2 Het talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan.

7.3 Het talent vrijwaart Media Casting NL voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Media Casting NL zou doen blijken gelden.

7.4 Media Casting NL is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het talent op weg naar/van de opdracht locatie en tijdens opdrachten.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door een bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 september 2017