Algemene Voorwaarden voor klanten en opdrachtgevers van Media Casting NL, hierna te noemen Media Casting NL

(Versie: klant / opdrachtgever)

Media Casting NL bemiddelt ten behoeve van acteurs, modellen, figuranten, voice-overs en publiek. Hierna te noemen ‘talenten’. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Media Casting NL. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten.

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

1.1 talent: ieder persoon die door tussenkomst van Media Casting NL wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;

1.2 opdrachtgever: ieder (rechts)persoon waarmee Media Casting NL in een overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en)

1.3 boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per telefoon, email, post, Whatsapp, Facebook, Instagram of persoonlijk;

1.4 uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

1.5 agency of casting fee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit.

1.6 dag fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten.

1.7 Buy-out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.)

2. Prijzen

2.1 Tarieven worden na schriftelijke (e-mail) aanvraag aan de hand van overleg met Media Casting NL per opdracht vastgesteld.

2.2 De opdrachtgever kan het talent boeken voor de volgende uren:, dag(deel) en avond. Onder een dagdeel wordt maximaal vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een half uur worden naar een heel uur afgerond. Een avond of nacht gaat in overleg met Media Casting NL.

2.3 Alle door Media Casting NL gehanteerde tarieven zijn exclusief vermeld), BTW, reiskosten en eventuele overige onkosten.

2.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met het door Media Casting NL bemiddelde talent over prijzen en verdiensten.

2.5 De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een talent. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met Media Casting NL in de vorm van een buy out. Hiervoor gelden speciale tarieven. Deze tarieven worden in overleg met een talent een Media Casting NL vast gesteld en kan per opdracht verschillen.

2.6 Een offerte wordt gedaan op grond van Media Casting NL ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van het script en/of bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening, ten zij dit anders wordt aangegeven.

2.7 Voor het gebruik van opnames buiten Nederland, of langer dan 1 jaar, bij commercials, narrow casting, tv, print, internet en/of welke vorm van reclame uiting dan ook, gelden aangepaste tarieven. Deze zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en Media Casting NL worden bepaald.

2.8 De prijs voor elke repeat, herhaling of meervoudige uitzending wordt in overleg met Media Casting NL bepaald en loopt via Media Casting NL. Het productiehuis, reclamebureau of in algemene termen ‘de klant’, mogen het talent nooit rechtstreeks benaderen.

2.9 Het is agentschappen verboden buiten Media Casting NL rechtstreeks naar de klant te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door Media Casting NL gerealiseerde opdracht.

3. Reiskosten

3.1 Media Casting NL rekent reiskosten wanneer dit voorafgaande aan een opdracht in overleg tussen opdrachtgever en Media Casting NL is bepaald. Media Casting NL hanteert een reiskosten vergoeding van € 0,19 per kilometer.

3.2 De opdrachtgever is tevens reiskosten verschuldigd voor 1 begeleider bij de boeking van een talent jonger dan 16 jaar. Dit kan een begeleider van het talent zijn of een zelf ingehuurde begeleider die in het bezit is van een VOG.

3.3 Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledig verschuldigde reis- en verblijfskosten te voldoen.

4. Boekingen

4.1 De door de opdrachtgever en Media Casting NL schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen. Een opdracht kan enkel worden beëindigd met een gegronde reden. Bijvoorbeeld faillissement.

4.2 Opties op een talent dienen uiterlijk 7 werkdagen, tenzij anders vermeld, vóór aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking, voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.

4.3 Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste annulering geen kosten, tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde annulering 100% van het overeengekomen tarief en alle additionele kosten. Annulering dient bij een mooi-weer-boeking 24 uur vóór aanvang plaats te vinden.

4.4 Het is opdrachtgever en talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Media Casting NL, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan Media Casting NL, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Media Casting NL waren gesloten.

4.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder, of ander, gebruik van foto’s, film en/of ander materiaal van de artiesten dan de opdrachtbevestiging of factuur aangeeft.

4.6 Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van de opdrachtgever en/of Media Casting NL in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

5. Annulering

5.1 Voor annulering door de opdrachtgever 96 uur of langer vóór de afgesproken aanvang zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

5.2 Voor annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur tot 12 uur vóór aanvang is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het gehele overeengekomen honorarium.

5.3 Voor annulering door de opdrachtgever op de dag van de opdracht of 12 uur vóór aanvang is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.

5.4 Voor meerdaagse boekingen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

6. Betalingen

6.1 Binnen 30 dagen na de factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Media Casting NL. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.

6.2 Alle kosten die door Media Casting NL c.q. het talent worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Media Casting NL c.q. de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 3,500,- euro per vordering.

6.3 Media Casting NL doet geen betalingen naar acteurs. Enkel als de opdrachtgever kiest voor een van de pakketen van Media Casting NL.

6.4 De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Bij overtreding, is de opdrachtgever jegens Media Casting NL een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 200 euro per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking. Dit kan altijd in overleg met ons gebeuren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Media Casting NL is niet aansprakelijk voor schaden van welke aard dan ook, letsel in de ruimste zin van het woord, ongevallen voor, tijdens of na de opnames, diefstal, brandschaden, materiële schade.

7.2 Wanneer materiaal van het model bij de opdrachtgever kwijt of beschadigd raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Media Casting NL voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of de belastingdienst eventueel jegens Media Casting NL zou doen blijken gelden.

7.4 De opdrachtgever verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.

8. Overmacht

8.1 In geval van ziekte van het talent op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. Media Casting NL zal in dit geval haar best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Media Casting NL niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de opdrachtgever in welke vorm dan ook.

8.2 In geval de artiest door andere omstandigheden van privé aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, zal Media Casting NL zich inspannen om adequate vervanging te verzorgen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden, Media Casting NL is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de opdrachtgever in welke vorm dan ook.

8.3 In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

10. Principeverklaring

10.1 Indien de opdrachtgever een principeverklaring wil laten tekenen door het talent, dient deze 5 dagen vóór aanvang  van de casting in bezit van Media Casting NL te zijn en is daar attent op gemaakt. Media Casting NL heeft de volledige vrijheid deze aan te passen, zoals repeats en vervolgklussen, welke automatisch via Media Casting NL lopen.

11. Agentschappen / Managers

11.1 Indien het talent eist dat bemiddeling mede via een agent loopt, is het ook dan verboden dat agent of manager rechtstreeks naar de klant van Media Casting NL, of alsmede naar de eigenaar van het merk, toegaat voor verdere zaken omtrent het talent. Ook hier is punt 2.8 van kracht.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 24 juni 2018